Accountwave

Αθλητικά Σωματεία: ασφάλιση προπονητών και βοηθών προπονητών

Αθλητικά Σωματεία: ασφάλιση προπονητών και βοηθών προπονητών

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια κινητικότητα σε επίπεδο ερασιτεχνικού αθλητισμού από την πλευρά της πολιτείας, λίγο το ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων της Γ.Γ.Α. (που ενεργοποιήθηκε επί της ουσίας από το 2020), λίγο η επιχορηγήσεις λόγω covid-19, λίγο τα χρήματα που μοιράστηκαν στον ερασιτεχνικό αθλητισμό από τη φορολογία των στοιχηματικών εταιρειών, δημιούργησαν ένα πλαίσιο γύρω από το οποίο τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια σειρά από ενέργειες εντός του 2022 προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργούν σύννομα και να διατηρήσουν το δικαίωμα τους σε επιχορηγήσεις, η οποίες από ότι φαίνεται ήρθαν για να μείνουν.

Στο παρόν άρθρο μας, θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το μείζων ζήτημα των προπονητών των αθλητικών σωματείων και την ασφάλιση τους.

Ποιος μπορεί να είναι προπονητής σε ένα αθλητικό σωματείο;

Αρχικά να επισημάνουμε , την έννοια του προπονητή αθλημάτων έτσι όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 36 του Ν. 4809/2021 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 31 του Ν.2725/1999 «…«1. α) Κατά την έννοια του παρόντος νόμου προπονητής αθλήματος ή κλάδου άθλησης είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών.

β) Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον επαγγελματία, ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών…..»

Η αμοιβή του προπονητή και η ασφάλιση του

Μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4809/2021, ο εκάστοτε προπονητής αμειβόταν είτε ως μισθωτός με βάση τα οριζόμενα στην ατομική του σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας (μπλοκάκι) με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε υπογράψει με τον εκάστοτε σύλλογο.

Με βάση το άρθρο 36 του Ν.4809/2021 : «…Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί….»

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει το εξής συμπέρασμα, ένας προπονητής που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να αμείβεται κατ’ ελάχιστο 250,00 € μηνιαίως, πλέον φυσικά των αναλογούντων φόρων (ΦΠΑ 24%).

Ένας προπονητής , ο οποίος έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με έναν αθλητικό οργανισμό, αμείβεται αναλογικά με τα οριζόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Εάν, με βάση τις ώρες απασχόλησης του εκάστοτε προπονητή, η αναλογία του μισθού της πλήρους απασχόλησης υπολείπεται των 250,00 € (μεικτά) , θα πρέπει η αμοιβή του προπονητή να αναπροσαρμοστεί αναλόγως ώστε να φτάσει το συγκεκριμένο ποσό.

Ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε το Ιούλιο του 2021 και μέχρι τις 31/12/2021, υπήρξε μια ανοχή από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με την εναρμόνιση των συλλόγων στις αναπροσαρμοσμένες αμοιβές…

Η περίοδος αυτή παρήλθε όμως, επομένως οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι θα πρέπει από 01/01/2022 να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές των προπονητών τους. Οι σύλλογοι που θα προχωρήσουν σε τροποποίηση των όρων σύμβασης με τον εκάστοτε προπονητή τους , θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 15/01/2022 συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με τις νέες αμοιβές.

Υποχρεώσεις Αθλητικών Φορέων Έναντι του Δημοσίου

Υποχρέωση απασχόλησης προπονητή

Σύμβαση με προπονητή- Ελεύθερο επαγγελματία

Τα αθλητικά σωματεία που απασχολούν προπονητή ή προπονητές οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πρέπει να υπογράψουν με τους προπονητές τους ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, το οποίο και θα πρέπει να υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet με «τρίμηνη κατάσταση συμφωνητικών» εντός των πρώτων 20 ημερών του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο μέσα στο οποίο υπογράφηκε το συμφωνητικό.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι σύλλογοι που δεν έχουν τροποποιήσει τα συμφωνητικά με τους προπονητές τους αναφορικά με την αμοιβή τους, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα και να υποβάλλουν τη σχετική τροποποίηση μέχρι τις 20/04/2022.

Σύμβαση με προπονητή με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Πρόσληψη προπονητή από αθλητικό σωματείο

Τα σωματεία που προσλαμβάνουν κάποιον προπονητή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα πρέπει να αναγγείλουν την πρόσληψη του προπονητή τους πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Στις περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ( που αποτελούν και την πλειοψηφία των συμβάσεων), θα πρέπει να υποβληθούν και οι όροι της σύμβασης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της απασχόλησης.

Σε περίπτωση τροποποίησης των αποδοχών του μισθωτού θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού εντός 15 ημερών από την τροποποίηση των αποδοχών.

Τέλος, σε περίπτωση λύσης τη σύμβασης είτε ως προϊόν καταγγελίας σύμβασης από τη μεριά του εργοδότη, είτε οικειοθελώς από τη μεριά του μισθωτού, η λύση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εντός 4 ημερών από την τελευταία ημέρα εργασίας του μισθωτού.

Βοηθοί Προπονητών

Με βάση εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματεία αθλητισμού στις 14/12/2021 με αριθμό 607797,  «…Ο όρος βοηθού προπονητή αναφέρεται σε επαγγελματικό ρόλο στα πλαίσια προπονητικής ιεραρχίας ενός αθλητικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση ο βοηθός προπονητή δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία προπονητήκαι αφορά προπονητή με άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη ΓΓΑ…»

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι βοηθοί προπονητών θα πρέπει να ενταχθούν στο καθεστώς της ελάχιστης αμοιβής των 250,00 €

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υποστήριξη τέτοιου είδους φορέων, απαιτεί πέραν της άριστης γνώσης της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, μια γενικότερη γνώση του πλαισίου γύρω από το οποίο λειτουργούν οι αθλητικοί φορείς.

Στην Accountwave, διαθέτουμε όλη την απαραίτητη εμπειρία στις απαιτήσεις λογιστικής παρακολούθησης και μισθοδοσίας των αθλητικών σωματείων καθώς υποστηρίζουμε ολοκληρωμένα  δεκάδες αθλητικά σωματεία.

Related Articles

Εταιρείες με Ε-shop και Φορολογία Affiliate Marketing

Εταιρείες με Ε-shop και Φορολογία affiliate marketing

Πώληση προϊόντων στο διαδίκτυο με affiliate marketing και φορολογία εταιρειών με eshop.
Read more
Υποχρέωση επαναπρόσληψης ξενοδοχοϋπαλλήλων

Υποχρέωση επαναπρόσληψης ξενοδοχοϋπαλλήλων

Η υποχρέωση επαναπρόσληψης ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ένα πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Read more
Ενδοομιλικές Συναλαγές Ν.4972/2022 για τα κέρδη

Ενδοομιλικές Ν.4972/2022 αναπροσαρμογή κέρδων

Με τον Ν.4972/2022, οι ελληνικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των κερδών από ενδοομιλικές συναλλαγές
Read more

Add your first comment to this post