Accountwave

Τροποποίηση καταστατικών αθλητικών σωματείων

Τροποποίηση καταστατικών αθλητικών σωματείων Ν.4809/2021

30/06/2022 ημερομηνία σταθμός για τα αθλητικά σωματεία με βάση το νέο αθλητικό νόμο άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α΄/19-6- 2021)!

Τι πρέπει να κάνουν τα αθλητικά σωματεία;

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προθεσμίες εναρμόνισης των αθλητικών συλλόγων με το νέο αθλητικό νόμο. Με δεδομένο ότι τα χρονικά όρια στενεύουν και με γνώμονα την έγκυρη και κυρίως έγκαιρη ενημέρωση των φορέων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, ζητήσαμε από τον επιστημονικό συνεργάτη της Accountwave σε θέματα αθλητικών φορέων, νομικό σύμβουλο αθλητικών ομοσπονδιών καθώς και νομικό εκπρόσωπο δεκάδων αθλητικών σωματείων κύριo Άγγελο Πατρώνη, τη συμβολή του στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες για τα σωματεία του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Στη σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα, η χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε ένα αθλητικό σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και όχι απλώς «ΔΙΚΑΙΩΜΑ» για συμμετοχή στις αθλητικές διοργανώσεις της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας.

Ταυτόχρονα αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ειδικότερα, με βάση το πλαίσιο που θέτει ο Νόμος, και συγκεκριμένα το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α΄/19-6- 2021), «Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1,2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020», τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να προβούν έως τις 30/06/2022 σε τροποποίηση του καταστατικού τους, με σκοπό την προσαρμογή τους στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Νόμου 4726/2020.

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση του αθλητικού σωματείου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδικότερα τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει εφεξής να λαμβάνουν υπόψη τους τα κάτωθι δεδομένα, με βάση την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία:

Α. Ως προς τη σχέση αθλητικού σωματείου – Αθλητικής Ομοσπονδίας

– Αν μέσα σε δύο χρόνια από την εγγραφή του στην Ομοσπονδία το σωματείο δεν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο μητρώο, διαγράφεται αυτόματα (Πάντως επισημαίνεται ότι, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωμα­τείο μπορεί να μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, και χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση)

– Μόνο τα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών.

Β. Ως προς τα κωλύματα εγγραφής μελών

Δε μπορεί να γίνει μέλος του Σωματείου όποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.2725/1999 όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα  

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κα­κούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βού­λευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελή­ματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλά­χιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του αθλητικού Νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατα­σκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρε­μπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετή­σιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρ­θρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διά­στημα διαρκεί η τιμωρία.

Γ. Ως προς τις μεταγραφές αθλητών

Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμ­βάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστι­κής απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του.

Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων.

Δ. Ως προς τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατι­κών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντι­πρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλ­λογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπλη­ρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενι­αία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων.

Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύ­τερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σει­ρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων.

Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.    

Άγγελος Πατρώνης, Δικηγόρος Αθλητικού Δικαίου

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρόνος στενεύει επικίνδυνα για τα αθλητικά σωματεία, και αυτό γιατί μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, η διάλυση ενός σωματείου που δεν έχει εναρμονιστεί με τα όσα προβλέπει ο νόμος αποτελεί μονόδρομο.

Τροποποίηση Καταστατικού Αθλητικού Σωματείου

Στην Accountwave Consulting, έχοντας την ευθύνη της εκπροσώπησης πολλών αθλητικών φορέων, έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τους πλέον έμπειρους και κατάλληλους επαγγελματίες του χώρου, ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και στις πλέον απαιτητικές περιπτώσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία με την εταιρεία μας παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και σύντομα ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

  *Αποδοχή Όρων Χρήσης
  (Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης πριν στείλετε το μήνυμα.)

  Related Articles

  Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

  Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

  Ο σύγχρονος ρόλος του λογιστή - Λογιστικές υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία από εξειδικευμένους λογιστές.
  Read more
  Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τροποποίηση ωραρίων

  Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τροποποίηση ωραρίων

  Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Προδήλωση ή απολογιστική δήλωση ωραρίων εργασίας;
  Read more
  Παρακρατήσεις φόρου από μερίσματα και τόκους εξωτερικού

  Παρακρατήσεις φόρου από μερίσματα και τόκους εξωτερικού

  Τι ισχύει στις παρακρατήσεις φόρου από μερίσματα και τόκους εξωτερικού;
  Read more

  Add your first comment to this post