Accountwave

Pillar II Ελλάδα: Οι εξελίξεις και οι νέες προκλήσεις για τις πολυεθνικές

Pillar II Ελλάδα: Οι εξελίξεις και οι νέες προκλήσεις για τις πολυεθνικές

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για συμπληρωματικό φόρο έως 15% στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους μεγάλους ομίλους – Ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας Pillar II για το παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας, που προβλέπει τη θέσπιση ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους ημεδαπούς ομίλους μεγάλης κλίμακας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε συμπληρωματικό φόρο έως της τάξεως του 15% επί των κερδών.

Pillar II -η ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2523/ΕΕ

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2523/ΕΕ (Pillar II), μέσω της οποίας η χώρα μας εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και τη σχετική πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ. τόσο στη χώρα μας όσο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Πιο αναλυτικά, το νέο αυτό σύστημα εφαρμόζει ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, ένα ελάχιστο, δηλαδή πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15% για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους μεγάλους ομίλους. Η εφαρμογή αυτού του συντελεστή μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον συμπληρωματικό φόρο έως της τάξεως του 15% επί των κερδών, εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις κατέβαλαν σε φόρους ποσοστό μικρότερο αυτού.

Μέχρι σήμερα έχει υιοθετηθεί από 132 χώρες και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1/1/2024 από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Ως εκ τούτου, τόσο οι πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων όσο και οι ημεδαποί όμιλοι μεγάλης κλίμακας με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατ. ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να φορολογούνται με ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή που δεν μπορεί να υπολείπεται του 15%.

Πανευρωπαϊκά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται το φαινόμενο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και οι θυγατρικές τους να αξιοποιούν μια σειρά από εργαλεία, όπως και διατάξεις φορολογικού ή επενδυτικού χαρακτήρα και εν τέλει να καταφέρνουν να καταβάλλουν λιγότερους φόρους, πολλές φορές ακόμη και κάτω από αυτούς που θα προέκυπταν αν εφαρμοζόταν ο ελάχιστος πραγματικός φορολογικός συντελεστής 15% στα κέρδη τους.

Πυλώνας II – Οι εξελίξεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, με στοιχεία του 2022, υπάρχουν 19 ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι και 900-950 θυγατρικές ξένων ομίλων που ξεπερνούν σε ενοποιημένο τζίρο τα 750 εκατ. ευρώ για τουλάχιστον 2 από τα 4 τελευταία έτη πριν το 2024.

Σημειώνεται ότι, πρώτον, ο φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες παραμένει 22%. Θα συνεχίσει δε, να επηρεάζεται από μια σειρά άλλων παραμέτρων (φορολογικά κίνητρα, μεταφορές ζημιών κ.λπ.), που οδηγούν στην αυξομείωσή του.

Δεύτερον, δεν υπάρχει κίνδυνος να εγκαταλείψουν τη χώρα μας επιχειρηματικοί όμιλοι, διότι και τα υπόλοιπα κράτη έχουν επιβάλει ή θα επιβάλουν συμπληρωματικό φόρο όπου χρειαστεί. Η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη εισαγάγει σχέδια νόμου για την ενσωμάτωση των μέτρων του Pillar II στην εγχώρια έννομη τάξη τους. Η Γερμανία έχει ήδη δημοσιεύσει ένα σχέδιο νόμου προς δημόσια διαβούλευση.

Με τα δεδομένα του 2022, υπολογίζεται πως τα επιπλέον φορολογικά έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα ανέρχονται σε έως 80 εκατ. ευρώ και θα προέλθουν από τις επιχειρήσεις εκείνες που εν τέλει φορολογούνται με πραγματικό φορολογικό συντελεστή κάτω του 15%, εξαιτίας του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού.

Από το νέο σύστημα Πυλώνας II εξαιρούνται:

  • οι διεθνείς οργανισμοί,
  • οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί,
  • τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Η εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία αποτελεί μια διεθνή υποχρέωση της Ελλάδας. Εντάσσεται όμως και στη συνολικότερη στρατηγική της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση τόσο της φοροδιαφυγής όσο και της φοροαποφυγής.

Έρχεται δε, να προστεθεί στις 11 δράσεις που ψηφίστηκαν στα τέλη του 2023 στη Βουλή και σε μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, που εφαρμόζονται ήδη και αποφέρουν σημαντικά επιπλέον φορολογικά έσοδα (όπως π.χ. το πλαίσιο φορολόγησης των πλατφορμών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κ.ά.)

Είναι σημαντικό για τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των νέων μέτρων και να παρακολουθούν στενά τις πιθανές νομοθετικές εξελίξεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το διεθνές φορολογικό τοπίο.

Related Articles

Ενεργειακή Κοινότητα - Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ενεργειακή Κοινότητα

Με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4513/2018 μια ενεργειακή κοινότητα είναι ένας αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.
Read more
μισθωτός σε εταιρεία εξωτερικού

Μισθωτός σε εταιρεία του εξωτερικού

Ασφάλιση εργαζομένου στην Ελλάδα, από αλλοδαπή εταιρεία χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. Το ζήτημα αυτό, έχει προκύψει κυρίως εξαιτίας του επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού....
Read more
Φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις

Φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις

Φορολογικό κίνητρο έκπτωσης 30% από το φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια στις επιχειρήσεις.
Read more

Add your first comment to this post