Accountwave

Σύσταση Familly Offices (ΕΕΣΔΟΠ) στην Ελλάδα

Σύσταση Familly Offices (ΕΕΣΔΟΠ) στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, παγκοσμίως, αναπτύσσεται ραγδαία ο θεσμός των “Family offices”, εταιρείες δηλαδή διαχείρισης περιουσίας. Πρόσφατα και η Ελλάδα προσχώρησε στις χώρες εκείνες που έχει θεσπιστεί ο θεσμός των Family Offices.

Ο νόμος για Family Offices στην Ελλάδα

Πιο συγκεκριμένα , με το νόμο 4778/2021, θεσπίστηκε η δυνατότητα διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, από εταιρείες ειδικού σκοπού.

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιούσιας (ΕΕΣΔΟΠ). Τι ισχύει στην Ελλάδα; 

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιείται από την ΕΕΣΔΟΠ (Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας) η οποία μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις μορφές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας πλην της μορφής του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, για τη σύσταση Family Office στην Ελλάδα

Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή να έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Μέτοχοι, εταίροι ή μέλη στην ΕΕΣΔΟΠ

  • Τα φυσικά πρόσωπα μέλη της οικογένειας.

  • Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στα οποία ή στις οποίες συμμετέχουν πλειοψηφικά φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή και μέλη της οικογένειάς τους.

Οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει για την επίτευξη του σκοπού της είναι ενδεικτικά:

  • Υπηρεσίες συνδεόμενες με την προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών της οικογενείας, δηλαδή υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, συνοδείας ασφαλείας, στατικών φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, δασκάλων, παιδαγωγών και βρεφοκόμων, οδηγών, τεχνικών, κηπουρών, καθαριότητας, προμήθειας αγαθών και διαχείρισης φιλανθρωπικού έργου.

  • Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, ήτοι γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου και των μελών της οικογενείας, λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών κάθε είδους, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών. Οι δαπάνες πρέπει να φθάνουν τουλάχιστον το 1.000.000 ευρώ ετησίως.

  • Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ήτοι διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση των μεταβιβάσεων πλούτου.

  • Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι επιχειρηματικές συμβουλές, στρατηγικός σχεδιασμός για την ακίνητη περιουσία, σχεδιασμός για τη διαδοχή και εκπαιδευτικός σχεδιασμός.

  • Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ήτοι υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, ιατρών, συμβουλές για συμμόρφωση και υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνου και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

Η ΕΕΣΔΟΠ θα πρέπει, κατά τη σύσταση της, να δηλώσει ως κύρια και μοναδική δραστηριότητα τον ΚΑΔ 66301102 “Υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας” και δεν δύναται να παρέχει λοιπές υπηρεσίες ή να διενεργεί δαπάνες οι οποίες δεν σχετίζονται με την επίτευξη του σκοπού της.

Προϋποθέσεις για την ίδρυση Familly Office

  • Να απασχολεί στην Ελλάδα τουλάχιστον 5 άτομα  εντός δώδεκα μηνών από την ίδρυσή της και εφ’ εξής.

  • Οι δαπάνες λειτουργίας που θα πραγματοποιεί στην Ελλάδα να είναι τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως σε κάθε φορολογικό έτος. Σε περίπτωση που το πρώτο φορολογικό έτος είναι μικρότερο των δώδεκα μηνών, για τον έλεγχο πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής οι πραγματοποιθείσες δαπάνες λειτουργίας ανάγονται σε ετήσιο ποσό. Δαπάνες λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα θεωρούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ΕΕΣΔΟΠ.

  • Τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 7% στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος, εκτός αν τα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω, οπότε λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία. Τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε αναγνωρισμένη τράπεζα.

Έλεγχος προϋποθέσεων για Familly Office και οι συνέπειες μη τήρησης τους

Έως το τέλος του επομένου από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μήνα η ΕΕΣΔΟΠ (Familly Office) υποχρεούται να αποστείλει στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας, ήτοι:

– Τα σχετικά έντυπά του, από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία απασχόλησης των εργαζομένων στην ΕΕΣΔΟΠ για διάστημα 12 μηνών,

– αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

– υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΕΕΣΔΟΠ αναφορικά με τα μέλη αυτής (εταίρους/μετόχους),

– υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΕΕΣΔΟΠ ότι η εταιρεία παρείχε υποστήριξη αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο και στα μέλη της οικογένειας του και δεν έχει ασκήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέραν του αποκλειστικού σκοπού της,

– έγγραφα περί μεταβολής των προβλεπόμενων ιδιοτήτων των μελών της οικογένειας (οικογενειακή κατάσταση, ανηλικότητα, απόφαση επιμέλειας και διατροφής),

– αποδεικτικά για τη διενέργεια των δαπανών και των εσόδων μέσω τραπεζικών λογαριασμών και εμβασμάτων αντίστοιχα.

Ίδρυση Familly Office (Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας) – Accountwave.gr

Η Accountwave.gr κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στη φορολογική υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού και της εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών για τις απαραίτητες διαδικασίες επαναπατρισμού με σύσταση επιχείρησης στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας όλα τα φορολογικά κίνητρα, που προβλέπονται από την ελληνική φορολογική νομοθεσία, μεθοδικά συμβάλλουμε στην ομαλή μετάβαση των κατοίκων εξωτερικού στη χώρα μας.

Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, που εξυπηρετούμε για την Ελλάδα από ολόκληρο τον κόσμο. 

Στην Accountwave.gr έμπειροι φορολογικοί σύμβουλοι θα σας προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις για την ίδρυση Familly Office (Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας). Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  *Αποδοχή Όρων Χρήσης
  (Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης πριν στείλετε το μήνυμα.)

  Related Articles

  ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

  ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

  Σε διευκρινήσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ σχετικά με τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 01/07/2021 αναφορικά με το ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop).
  Read more
  Απαλλαγή ΦΠΑ για τα σκάφη αναψυχής Ν.Ε.Π.Α.

  Απαλλαγή ΦΠΑ για επαγγελματικά σκάφη αναψυχής 2021 (Ν.Ε.Π.Α.)

  Πότε απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι ναυλώσεις τουριστικών πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.);
  Read more
  Κούρεμα χρεών: ρύθμιση για 420 δόσεις

  Ρύθμιση Οφειλών σε 420 δόσεις

  Από 01/06/2021 ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν. 4738/2020) , για τη ρύθμιση οφειλών - κούρεμα χρεών με μακροχρόνια αποπληρωμή σε 420 δόσεις.
  Read more

  Add your first comment to this post