Accountwave

Εξυγίανση επιχειρήσεων

Εξυγίανση επιχειρήσεων

Πραγματική εξυγίανση επιχειρήσεων ή πτώχευση; Η εξυγίανση διαφέρει από την πτώχευση στο βασικό γεγονός ότι, η πτώχευση σημαίνει το τέλος της επιχείρησης, ενώ  εξυγίανση είναι η διαδικασία διατήρησης της επιχείρησης, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις γι’ αυτό.

Περισσότερο από το 90% της ελληνικής οικονομίας, αποτελείται από πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως οικογενειακές. Πόσες λοιπόν από αυτές τις επιχειρήσεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας ή πόσοι από τους νεότερους επιχειρηματίες, συνεχίζοντας οικογενειακές επιχειρήσεις εγκλωβίζονται σε πρακτικές και τρόπους λειτουργίας παλαιότερων αντιλήψεων, μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν στην παλιά επιτυχημένη συνταγή;

Μπορούν να συνεχίσουν στον επιχειρηματικό στίβο επιχειρήσεις που έχουν να προσφέρουν σημαντικά προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσα από τη διαδικασία της εξυγίανσης που ακολουθούμε στην Accountwave;

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν οφειλές προς δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες. Επίσης, σημαντικά ερωτήματα που απασχολούν κάθε επιχειρηματία είναι:

  • Ποια δραστηριότητα είναι η πλέον επικερδής για την επιχείρηση μου;
  • Ποια δραστηριότητα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης;
  • Ποιο είναι το νεκρό σημείο της επιχείρησης ; το ύψος , δηλαδή, των πωλήσεων, με το οποίο η επιχείρησηκαλύπτει ακριβώς τα σταθερά και μεταβλητά της έξοδα;
  • Με ποιο τρόπο μπορώ να διαχειριστώ τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης, ελαχιστοποιώντας προβλήματα ρευστότητας;
  • Ποια είναι τελικά, η σωστή τιμή που πρέπει να πουλάω το εμπορεύματα ή τα προϊόντα μου, και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται;
  • Πως μπορώ να μαζέψω τις οφειλές μου και να τις ρυθμίσω ώστε να πραγματοποιείται η αποπληρωμή τους και η επιχείρησή μου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της;

Η εξυγίανση επιχείρησης απαιτεί να εξετάσουμε με λεπτομέρεια τη βιωσιμότητά της. Οι οφειλές και η συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής) και των πιστωτών, είναι ένα μέρος αυτού που στην Accountwave ονομάζουμε ουσιαστική αναδιάρθρωση και εξυγίανση της επιχείρησης, προκειμένου να διασωθεί.

Στην Accountwave αφού εξετάσουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε μαζί σας τον τρόπο που θα κινηθούμε. Η εταιρεία μας, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της εταιρικής αναδιάρθρωσης, από το σχεδιασμό της μέχρι την υλοποίησή της. Με βάση την εμπειρία μας στην εξυγίανση επιχειρήσεων και σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους θα συντάξουμε το κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα προσδιορίζει τους τρόπους αλλά και λόγους διάσωσης της εταιρείας σας.

Νόμος εξυγίανσης επιχειρήσεων

Ο «πτωχευτικός κώδικας» ή «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» ήρθε με σκοπό να εκσυγχρονίσει τις παλαιότερες διαδικασίες που ήταν γνωστές ως άρθρο 99 του Ν. 3588/2007, ο οποίος αργότερα αναμορφώθηκε στο άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα.

Ο νόμος 4738/2020 «Κώδικας για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή δεύτερης ευκαιρίας» ήρθε για να τροποποιήσει τους προγενέστερους Ν. 3588/2007 και Ν. 4446/2016, ενώ παράλληλα προσβλέπει στην οριστική διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Με τον νέο νόμο ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 1023/2019 «Πλαίσιο για την προληπτική αναδιάρθρωση και την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη» για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και την αφερεγγυότητα οφειλετών.

Η συμφωνία εξυγίανσης – οφειλές

Η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση αφορά στην οικονομική κατάσταση (ενεργητικό ή παθητικό) του οφειλέτη. Ο νόμος προβλέπει ειδικότερα τις κάτωθι ρυθμίσεις:

– Απεριόριστη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη προς το σύνολο των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων  και τρεχουσών ή συναφθεισών ρυθμίσεων με φορείς του δημοσίου ή φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.(π.χ. μεταβολή χρόνου εκπλήρωσης, μεταβολή επιτοκίου κ.α.),

– Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη με έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εταιρικών μεριδίων,

– Ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους μετά την επικύρωση της συμφωνίας (ενδεικτικά δυνατότητα αποποληρωμής μιας κατηγορίας πιστωτών μόνο εφόσον ικανοποιηθεί πλήρως μια άλλη κατηγορία, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη μετά την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών),

– Μείωση απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη,

– εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή μέρους τους, καταβολή επιπλέον ποσών σε περίπτωση καλυτέρευσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη,

– Ανάθεση διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο με βάση οποιαδήποτε έννομη σχέση περιλαμβανομένης ενδεικτικά της εκμίσθωσης ή της σύμβασης διαχείρισης,

– Μεταβίβαση επιχείρησης (ή μέρους της) σε τρίτο,

– Αναστολή ατομικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών,

– Λήψη ενδιάμεσης ή νέας χρηματοδότησης,

– Διορισμός προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση τω όρων της συμφωνίας.

– Καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη

Ο ν. 4738/2020 θέτει ευνοϊκότερες συνθήκες για εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να καταστούν βιώσιμες και έχουν τη στήριξη των πιστωτών τους (τραπεζών και προμηθευτών), ενώ από την άλλη δίνει στους πιστωτές την ικανότητα να «κλείσουν» γρηγορότερα εκκρεμότητες με εταιρείες που δεν έχουν δυνατότητα ανάκαμψης.

Διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων από την Accountwave

Στην Accountwave αναλαμβάνοντας τη διαδικασία εταιρικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησής σας με σκοπό την εξυγίανσή της θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε στοιχεία από τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, τα οποία μπορούν να μας παρέχουν σωστή πληροφόρηση.

Σε συνέχεια αυτής της διαδικασίας έρχεται η ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων.

Προκειμένου να επιτευχθεί όλο αυτό είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός συστήματος οικονομικών αναφορών και αναλύσεων (Financial Reporting & Analysis) που θα παρέχει συνεχή υποστήριξη προς την διοίκηση. Η σημαντικότητα της ύπαρξης των συγκεκριμένων αναφορών είναι αδιαμφισβήτητη καθώς εφοδιάζει με χρήσιμες πληροφορίες και χαμηλό ρίσκο τις στρατηγικές αποφάσεις που καλείται σήμερα μια επιχείρηση να λάβει.

Η εγκυρότητα και η ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων μέσω των αναλύσεων είναι απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης.  Βοηθούν στην κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν εντός ή εκτός της επιχείρησης και παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να βγάλουν σημαντικά συμπεράσματα και να προχωρήσουν στην προετοιμασία των επόμενων κινήσεων τους.

Αναθέτοντας στην Accountwave τη διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησή σας θα έχετε μία ολοκληρωμένη και πραγματική εικόνα της κατάστασης, με όλες τις επιλογές και τα σενάρια ανάκαμψης, εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις και την πλήρη υποστήριξή μας σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

Μιλήστε μαζί μας στο +30 210 3601998

Related Articles

5 επιτακτικοί λόγοι για την εξωτερική ανάθεση μισθοδοσίας

5 επιτακτικοί λόγοι για την εξωτερική ανάθεση μισθοδοσίας

Ένας τομέας όπου οι εταιρείες μπορούν να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα είναι η διαχείριση μισθοδοσίας.
Read more
Κούρεμα χρεών: ρύθμιση για 420 δόσεις

Ρύθμιση Οφειλών σε 420 δόσεις

Από 01/06/2021 ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν. 4738/2020) , για τη ρύθμιση οφειλών - κούρεμα χρεών με μακροχρόνια αποπληρωμή σε 420 δόσεις.
Read more
Φορολογικοί έλεγχοι ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

Φορολογικοί έλεγχοι ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

Φορολογικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων. Διασταύρωση στοιχείων από πλατφόρμες ενοικίασης καταλυμάτων.
Read more

Add your first comment to this post