Accountwave

Αθλητικά σωματεία και Τήρηση Μητρώου Μελών

Αθλητικά σωματεία και Τήρηση Μητρώου Μελών

Η σημασία σωστής τήρησης Μητρώου Μελών και βιβλίου ταμείου για τα αθλητικά σωματεία

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο άρθρο μας «Αθλητικά Σωματεία- Φορολογική αντιμετώπιση», τα έσοδα των σωματείων που αφορούν συνδρομές (τακτικές ή έκτακτες) των μελών των σωματείων αυτών δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Στην πράξη , για φορολογικούς κυρίως λόγους , όλα αποτελούν αντικείμενο απόδειξης, επομένως σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο, θα πρέπει η Διοίκηση του εκάστοτε συλλόγου να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα χρήματα που έλαβε ο σύλλογος κατά την ελεγχόμενη περίοδο προήλθαν από συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις των μελών του, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια στα στοιχεία που έχει εκδώσει ο σύλλογος .

Τι είναι το Βιβλίο- Μητρώο Μελών;

Το μητρώο μελών ενός συλλόγου , είναι το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των μελών αυτού, είτε πρόκειται για ενεργά μέλη, είτε για διαγραμμένα μέλη. Για να μπορέσει ένας σύλλογος να εγγράψει κάποιον ως μέλος του, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το ΔΣ του συλλόγου στην οποία θα δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία και τη συμμόρφωση του προς το καταστατικό και τον τυχόν εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου που επιθυμεί να γίνει μέλος.

Εγγραφή Μέλους σε Σωματείο

Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, αποφασίζεται η ένταξη ή μη, του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Προσοχή!!!!! Ως ημερομηνία εγγραφής του μέλους θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής της αίτησης από το ΔΣ, και όχι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψήφιου μέλους. Σε κάθε περίπτωση όμως το καταστατικό του κάθε σωματείου μπορεί να προβλέπει και επιπλέον διαδικασίες για την εγγραφή των μελών του.

Διαγραφή μέλους σε Σωματείο

Αντίστοιχα σε περίπτωση διαγραφής μέλους, θα πρέπει (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό του) είτε να έχει προηγηθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου που να εκφράζει την επιθυμία του να διαγραφεί από το μητρώο μελών του σωματείου, είτε να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, μετά από εισήγηση του ΔΣ, για τη διαγραφή του μέλους σε περίπτωση που αυτό δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου.

Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι π.χ. η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους, η μακρά απουσία από τις δράσεις του συλλόγου και ενδεχόμενες συμπεριφορές που δεν συμφωνούν με το καταστατικό του συλλόγου. Προσοχή!!!!!Ως ημερομηνία διαγραφής, θεωρείται η ημερομηνία επικύρωσης της διαγραφής από τη γενική συνέλευση.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η σημασία της σωστής ενημέρωσης του μητρώου μελών είναι πολύ μεγάλη, τόσο για λόγους τάξης και σωστής οργάνωσης ενός σωματείου, όσο και για ενδεχόμενους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά κέντρα.

Τι είναι το βιβλίο ταμείου- Εσόδων & Εξόδων για αθλητικά σωματεία;

Το βιβλίο ταμείου ενός αθλητικού σωματείου, είναι το βιβλίο στο οποίο αποτυπώνονται τα έσοδα και τα έξοδα ενός συλλόγου, σε επίπεδο εισπράξεων και πληρωμών.

Σε αυτό καταχωρούνται, οι εισπράξεις του συλλόγου που προέρχονται από τα μέλη του ή από τυχόν επιχορηγήσεις που μπορεί να λαμβάνει ο σύλλογος ή από ενδεχόμενες χορηγίες. Προσοχή, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται με ημερήσια περιοδικότητα και όχι συγκεντρωτικά.

Αντίστοιχα λοιπόν, θα πρέπει να ενημερώνεται και με τα έξοδα που πραγματοποιεί ένας σύλλογος σε επίπεδο πληρωμών.

Θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό , τη σπουδαιότητα της ορθής ενημέρωσης του εν λόγω βιβλίου, καθώς αποτελεί την εικόνα ενός συλλόγου σε οικονομικό επίπεδο.

Από το βιβλίο ταμείου εξάγονται τα δεδομένα για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό ενός συλλόγου , καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων ενός συλλόγου . Επομένως, αν αυτά δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα , μπορεί να επιφέρουν την απόρριψη τους από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες συνέπειες τόσο για τον ταμία, όσο για και για τον πρόεδρο ενός ΔΣ.

Είναι δεδομένο πως στις μέρες μας, η ορθή οργάνωση και λειτουργία ενός συλλόγου θα πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα των εκάστοτε διοικήσεων. Έχοντας ήδη αρχίσει η ψηφιακή οργάνωση από τους αρμόδιους φορείς, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ, είναι δεδομένο ότι τα σωματεία θα πρέπει να λειτουργούν με μεγαλύτερη οργάνωση σε σχέση με τον τρόπο που, ενδεχομένως, λειτουργούσαν στο προηγούμενο διάστημα.

MemberOne

Η ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση

Μητρώου Μελών Σωματείων

Η Accountwave μέσα από την εμπειρία της στη λογιστική υποστήριξη αθλητικών και μη σωματείων δημιούργησε την αυτοματοποιημένη λύση “MemberOne”.

Το “MemberOne” είναι η ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης μητρώου μελών σωματείων , είτε αθλητικών είτε πολιτιστικών, σε τεχνολογία αιχμής.

Χρειάζονται 5 λεπτά για να ξεκινήσετε, και μόλις 1 λεπτό για να καταχωρήσετε ένα μέλος και να εκδώσετε μια απόδειξη.

Μέσω της εφαρμογής τα ενδιαφερόμενα σωματεία, έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το μητρώο μελών τους άμεσα, εύκολα και γρήγορα καθώς επίσης και να εκδίδουν τα παραστατικά των εσόδων τους.

Αποκτείστε άμεσα και εύκολα την πλήρη εικόνα των συνολικά εγγεγραμμένων μελών σας, των ενεργών, ανενεργών και ταμειακώς ενήμερων μελών σας.

Επιπλέον, αποκτείστε άμεσα μέσω ειδικού φίλτρου την πλήρη εικόνα των εισπράξεων σας, σε ημερήσια, μηνιαία ή οποιαδήποτε άλλη βάση επιθυμείτε, εξάγετε τα δεδομένα σας εύκολα σε excel, για περισσότερη πληροφόρηση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Δείτε την ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης μητρώου μελών “MemberOne” στο video που ακολουθεί.

Το “MemberOne” αποτελεί το πλέον απαραίτητο και ασφαλές εργαλείο για τα σωματεία που επιθυμούν να αλλάξουν επίπεδο.

Στην Accountwaveμέσα από την εμπειρία μας στην εξυπηρέτηση αθλητικών και μη σωματείων, έχουμε αναπτύξει πλήθος εφαρμογών και διαδικασιών που βοηθούν στη διαχείριση και τη σωστή λειτουργία των σωματείων.

Αποκτήστε εύκολα, γρήγορα και απλά το “MemberOne” εδώ.

Related Articles

4 διακρίσεις για την Accountwave στα Finance & Accounting Awards 2024

4 διακρίσεις για την Accountwave στα Finance & Accounting Awards 2024

Με 4 βραβεία έφυγε η Accountwave από τη βραδιά των νικητών Finance and Accounting Awards!
Read more
Σύσταση ναυτικής εταιρείας πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

Σύσταση ναυτικής εταιρείας πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

Τι είναι η Ν.Ε.Π.Α.; Τι περιλαμβάνει το καταστατικό μιας Ν.Ε.Π.Α. και τί Βιβλία τηρεί μια Ν.Ε.Π.Α.; Φορολογία Ν.Ε.Π.Α.
Read more
Webinar Φορολογίας Αθλητικών Σωματείων

Webinar Φορολογίας Αθλητικών Σωματείων

Ενημερωτικό σεμινάριο φορολογίας για τα Αθλητικά Σωματεία και Αθλητικούς Συλλόγους.
Read more

Add your first comment to this post