Accountwave

Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του πρώτου διμήνου του 2022, εισάγει νέα καθεστώτα ενισχύσεων επιτρέποντας έτσι στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει επενδύσεις που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, πρόκειται να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο νόμο 4399/2016 περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα πρόκειται να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών επενδύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Με τα νέα δεδομένα, τα ποσοστά επιδότησης στο νέο αναπτυξιακό νόμο διαμορφώνονται, δυνητικά, έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Αναπτυξιακός νόμος 2022Νέα καθεστώτα που εισάγονται

 • Στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0)
 • Ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του
 • Αγροδιατροφή
 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
 • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
 • Πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός
 • Κυκλική οικονομία
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός 
 • Αύξηση της απασχόλησης
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή

Επιλέξιμοι τομείς στο νέο αναπτυξιακό νόμο 2022

– Η Μεταποίηση (Βιομηχανία- βιοτεχνία).

– Η Μεταποίηση και η παραγωγή του πρωτογενή τομέα (αγροδιατροφή).

– Ο Τουρισμός όπως :

i) Ο τουρισμός για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.

ii) Μονάδων Αγροτουρισμού ή Οινοτουρισμού.  

iii) Μονάδων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (παράδειγμα : μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).

iv) Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condohotels),

v) Στον τομέα του τουρισμού, επίσης :

– Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας :

α) μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW,
β) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ,
γ) υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW,
δ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
ε) ενεργειακά αποδοτικών,
στ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή  ανάμειξης, καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

– Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία.

– Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας ενισχύονται:

  α) Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και
  β) Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

– Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων:

  α) Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων),
  β) Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων,
  γ) Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics).
  δ) Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης (Parking)– κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο, καθώς με τον νέο αναπτυξιακό νόμο 2022 εντάσσονται σε καθεστώς ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

 • ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
 • επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
 • σύνθετα τουριστικά καταλύματα, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α` 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69,
 • εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α` 155),
 • εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού.
 • ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για το Καθεστώς Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.
 • ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α` 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4399/2016

Διαδικασίες υποβολής επένδυσης στον Νέο Αναπτυξιακό

 • Στάδιο ελέγχου κάλυψης προϋποθέσεων υπαγωγής των επενδύσεων και προσαρμογή τους στα δεδομένα που απαιτούνται.
 • Τεχνικοοικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.
 • Ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμοί, άδειες, προσφορές εξοπλισμού, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων, προμετρήσεις εργασιών, κλπ.)
 • Ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικού σχεδίου στο Πληροφοριακό σύστημα.
 • Κατάρτιση και υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά

Γίνεται η αξιολόγηση και μετά την ένταξη ξεκινούν οι διαδικασίες υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης με υποβολή φάσεων υλοποίησης του έργου, παρακολούθηση του έργου, υποβολή αιτημάτων για την  εκταμίευση των επιδοτήσεων κατά τις φάσεις υλοποίησης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η εκπόνηση ενός επενδυτικού project που θα ενταχθεί στο νέο αναπτυξιακό νόμο, αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί γνώσεις , εμπειρία και εξειδίκευση.

Στην Accountwave Consulting χάρη στο ευρύ δίκτυο συνεργατών που έχουμε αναπτύξει, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες υποβολής της επένδυσης και την υλοποίησή της.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα ενδιαφέροντος για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και ένας εκπρόσωπος της Accountwave θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

  *Αποδοχή Όρων Χρήσης
  (Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης πριν στείλετε το μήνυμα.)

  Related Articles

  μισθωτός σε εταιρεία εξωτερικού

  Μισθωτός σε εταιρεία του εξωτερικού

  Ασφάλιση εργαζομένου στην Ελλάδα, από αλλοδαπή εταιρεία χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. Το ζήτημα αυτό, έχει προκύψει κυρίως εξαιτίας του επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού....
  Read more
  Φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού

  Φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού

  Διευκρινίσεις του άρθρου 5Γ του Ν.4172/2013, που αφορά τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα και την παροχή φορολογικών κινήτρων
  Read more
  Pillar II Ελλάδα: Οι εξελίξεις και οι νέες προκλήσεις για τις πολυεθνικές

  Pillar II Ελλάδα: Οι εξελίξεις και οι νέες προκλήσεις για τις πολυεθνικές

  Πυλώνας II - Οι εξελίξεις στην Ελλάδα για περίπου 19 επιχειρηματικούς ομίλους
  Read more

  Add your first comment to this post