Accountwave

Σύσταση ναυτικής εταιρείας πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

Σύσταση ναυτικής εταιρείας πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια , με αφορμή την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στη χώρα μας , η δημιουργία ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής ( Ν.Ε.Π.Α.).

H λογιστική- φοροτεχνική εταιρεία Accountwave εξειδικεύεται στο αντικείμενο της εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής, σε όλες τις εταιρικές μορφές, ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, και φυσικά στην ναυαρχίδα του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου, τις ΝΕΠΑ.

Τι είναι όμως η Ν.Ε.Π.Α.;

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής ( Ν.Ε.Π.Α.) είναι η εταιρεία , που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ( Ν. 3182/2003) έχει ως αποκλειστικό σκοπό, την εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την κτήση κυριότητας πλοίων αναψυχής με Ελληνική σημαία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά βάσει του νόμου 2743/1999

Τι περιλαμβάνει το καταστατικό μιας Ν.Ε.Π.Α.;

 • Επωνυμία : Στην επωνυμία της εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά των λέξεων αυτών Ν.Ε.Π.Α. Για τις διεθνείς συναλλαγές απαιτείται η πιστή μετάφραση των παραπάνω λέξεων.
 • Έδρα : Η έδρα της εταιρείας θα πρέπει να είναι δήμος ή κοινότητα της Ελληνικής επικράτειας
 • Σκοπός : Ο αποκλειστικός σκοπός αυτών των εταιρειών είναι η εκμετάλλευση, η διαχείριση ή η κυριότητα πλοίων αναψυχής
 • Κεφάλαιο : Το κεφάλαιο μιας Ν.Ε.Π.Α δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000,00 € , το οποίο αποτελείται από μετοχές οι οποίες δεν μπορεί να έχουν αξία μικρότερη του ενός ευρώ (1,00 €). Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της και καταβάλλεται κατά τη σύσταση στο ταμείο της εταιρείας.
 • Διάρκεια : Η Ν.Ε.Π.Α. είναι μια εταιρεία που έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου, ο οποίος ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα έτη.
 • Το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις αρμοδιότητες τους : Μια Ν.Ε.Π.Α. διοικείται από το διοικητικό της συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη , μετόχους ή μη, και το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα πρέπει να ορίσει αμέσως τον εκπρόσωπο του σε αυτό.
 • Δικαιώματα μετόχων : Τα δικαιώματα του κάθε μετόχου, πηγάζουν από τις μετοχές που κατέχει και την αναλογία αυτών στο ύψος του κεφαλαίου. Η ευθύνη του δε, περιορίζεται στο ύψος το κεφαλαίου που κατέχει
 • Τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας
 • Εταιρική χρήση : Η κάθε εταιρική χρήση της εταιρείας είναι 12μηνη και λήγει στις 31/12 κάθε έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τον ισολογισμό της , από όπου προκύπτει η οικονομική της κατάσταση κατά την τελευταία ημέρα της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τα βιβλία που τηρούνται

Τί Βιβλία τηρεί μια Ν.Ε.Π.Α.;

Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ανήκουν σε τρίτους, τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα βιβλίο εσόδων – εξόδων, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, καθώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία. Τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, επιτρέπεται να τηρούν βιβλία και σε άλλη γλώσσα, εάν αυτό αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση ή προβλέπεται στο καταστατικό

Διάθεση κερδών, διανομή μερίσματος και σχηματισμός αποθεματικού

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Δεν είναι υποχρεωτική η διανομή μερίσματος ή ο σχηματισμός αποθεματικού, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου: Η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του έβδομου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α),

 • η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,
 • οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή,
 • οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία,
 • η κεφαλαιοποίηση των κερδών και
 • η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών.

Μετατροπή εταιρειών ΕΠΕ σε ΝΕΠΑ

Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δύναται να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης. Επιτρέπεται και η μετατροπή ΙΚΕ σε Ν.Ε.Π.Α. Αυτό όμως που δεν μπορεί να γίνει, είναι να μετατραπεί μια Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρία άλλης νομικής μορφής.

Στην Accountwave διαθέτουμε εμπειρία στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις Ν.Ε.Π.Α. Ενδεικτικά το γραφείο μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες :

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση και την έναρξη εταιρείας ΝΕΠΑ που εκμεταλλεύεται σκάφη αναψυχής, μέσω νομικών συμβούλων με τους οποίους συνεργαζόμαστε
 • Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Καταχώρηση στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4256/2014 – Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών
 • Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τα σκάφη αναψυχής
 • Κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με το ΦΠΑ και τη διενέργεια δραστηριότητας, κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη ίδρυση ΝΕΠΑ ή και τη λογιστική παρακολούθηση ναυτιλιακής εταιρείας σκαφών αναψυχής μιλήστε μαζί μας στο 210 3601998.

Related Articles

Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Η Φορολογία εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού αποτελούσε πάντα μια ειδική κατηγορία της Ελληνικής νομοθεσίας, ειδικά την τελευταία 10ετία που πολλοί Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ή μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες.
Read more
Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες

Ο σύγχρονος ρόλος του λογιστή - Λογιστικές υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία από εξειδικευμένους λογιστές.
Read more
Αθλητικά Σωματεία: ασφάλιση προπονητών και βοηθών προπονητών

Αθλητικά Σωματεία: ασφάλιση προπονητών και βοηθών προπονητών

Οι υποχρεώσεις πρόσληψης προπονητή και βοηθού προπονητή από αθλητικό σωματείο σύμφωνα με το Ν. 4809/2021
Read more

Add your first comment to this post