Accountwave

Φορολογικοί έλεγχοι & ενδοομιλικές συναλλαγές

Φορολογικοί έλεγχοι & ενδοομιλικές συναλλαγές

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ μιας ελληνικής επιχείρησης και των εταιρειών πολυεθνικού ή ελληνικού ομίλου στον οποίο η επιχείρηση ανήκει, οι λεγόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές, αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.

Στην περίπτωση φορολογικών ελέγχων ενδοομιλικών συναλλαγών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τους έχει ενσωματώσει στην γενικότερη στρατηγική της περί φορολογικών ελέγχων.

Ο μόνος τρόπος για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους φορολογικούς ελέγχους οι επιχειρήσεις είναι η άμεση φορολογική συμμόρφωσή τους με όσα ορίζει η νομοθεσία.

Πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών

Οι φορολογικές αρχές μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο στις επιχειρήσεις κατά τον έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εκπρόθεσμη υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών
  • Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού πίνακα πληροφοριών
  • Μη υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών
  • Υποβολή ανακριβούς ή ατελούς συνοπτικού πίνακα πληροφοριών
  • Εκπρόθεσμη ή/και μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις στον φάκελο τεκμηρίωσης;

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών με υποτυπώδες περιεχόμενο τεκμηρίωσης – ειδικά για μη συνήθεις συναλλαγές – δεν είναι αρκετός. Η εταιρείες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες με φάκελο που περιλαμβάνει αποδεικτικό υλικό (defense file) ώστε να αποδείξει ότι οι συναλλαγές της με τα μη συνεργάσιμα κράτη και ότι δεν έχει σκοπό την φοροαποφυγή.

Ως μη συνεργάσιμα κράτη θεωρούνται εκείνα που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους, σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, έχει εξεταστεί από τον Ο.Ο.Σ.Α. και δεν έχει χαρακτηριστεί “ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη” και τα οποία (α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης-Ο.Ο.Σ.Α. για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και (β) δεν έχουν δεσμευθεί για αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών με έναρξη το έτος 2018, το αργότερο.

Ο προσδιορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών είναι σημαντικός για τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό οι Σύμβουλοι ενδοομιλικών συναλλαγών της εταιρείας μας φροντίζουν για τον προσχεδιασμό της δομής του ομίλου σας, αλλά και την πλήρη συμμόρφωση σας με το νομικό πλαίσιο κάθε χώρας μέσω του διευρυμένου δικτύου συνεργατών σε χώρες του εξωτερικού.

Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Η βασική αρχή που διέπει τις ενδοομιλικές συναλλαγές είναι η λεγόμενη «αρχή των ίσων αποστάσεων», η οποία επιβάλλει οι συναλλαγές (π.χ. αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, λήψη και παροχή υπηρεσιών, πληρωμές δικαιωμάτων, δάνεια, κ.λπ.) να πραγματοποιούνται με οικονομικούς και εμπορικούς όρους ανάλογους με εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) υπό ανάλογες συνθήκες.

Ως συνδεδεμένα πρόσωπα νοούνται τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ως «συνδεδεμένο πρόσωπο» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο (ήτοι σύζυγος, γονέας ή τέκνο) ή με το οποίο συνδέεται.

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί υποχρέωση των φορολογούμενων απέναντι στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Transfer Pricing. Στην ουσία παρέχει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της φύσης των παγκόσμιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, των συνολικών πολιτικών Transfer Pricing, καθώς και της συνολικής κατανομής του εισοδήματος και της οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, αυτών των στοιχείων που θα πρέπει να παραδοθούν σε έναν φορολογικό έλεγχο, οι όμιλοι θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει και αποδεικτικό υλικό (defense file) για τις συναλλαγές με μη συνεργάσιμα κράτη.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενδοομιλικών συναλλαγών

Μέσω της προσέγγισής μας, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους φορολογικούς κινδύνους και να επιτύχουν φορολογική βελτιστοποίηση με τη δημιουργία αποτελεσματικών μοντέλων Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τη στρατηγική τους σχετικά με τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές και να λάβουν υπόψη τόσο τα φορολογικά οφέλη τα οποία μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, όσο και το συνολικό σχεδιασμό της πολιτικής Ενδοομιλικών Συναλλαγών, έτσι ώστε να περιοριστεί η πιθανή έκθεση τους σε φορολογικούς κινδύνους.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

  • Να είναι ενήμεροι για την πιο πρόσφατη νομοθεσία και τα ρίσκα τα οποία σχετίζονται με τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές
  • Να αποφεύγουν καταστάσεις όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές υψηλού ρίσκου μεταξύ συνδεδεμένων μερών
  • Να ενημερώνονται για νέους κινδύνους, νέες ευκαιρίες αλλά και εναλλακτικές!!!

Η ομάδα της Accountwave Consulting αποτελούμενη από έμπειρους επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης είναι πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιτύχετε φορολογική συμμόρφωση μέσω των πιο αποτελεσματικών αλυσίδων αξίας. 

 

Related Articles

Ενδοομιλικές Συναλαγές Ν.4972/2022 για τα κέρδη

Ενδοομιλικές Ν.4972/2022 αναπροσαρμογή κέρδων

Με τον Ν.4972/2022, οι ελληνικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των κερδών από ενδοομιλικές συναλλαγές
Read more
Εξυγίανση επιχειρήσεων

Εξυγίανση επιχειρήσεων

Πραγματική εξυγίανση επιχειρήσεων ή πτώχευση; Ποιά η διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων που ακολουθούμε στην Accountwave;
Read more
μισθωτός σε εταιρεία εξωτερικού

Μισθωτός σε εταιρεία του εξωτερικού

Ασφάλιση εργαζομένου στην Ελλάδα, από αλλοδαπή εταιρεία χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. Το ζήτημα αυτό, έχει προκύψει κυρίως εξαιτίας του επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού....
Read more

Add your first comment to this post