Accountwave

αθλητικά σωματεία φορολογική αντιμετώπιση

Αθλητικά σωματεία – Φορολογική αντιμετώπιση

Τι βιβλία πρέπει να τηρούν και τι πρέπει να προσέξουν τα αθλητικά σωματεία;

Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

  1. Μητρώου Μελών
  2. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
  3. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Βιβλίο Ταμείου
  5. Περιουσιακών στοιχείων
  6. Πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων

Τα παραπάνω βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από την αρμόδια διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού της οικείας Περιφέρειας.

Τα έσοδα των αθλητικών σωματείων που αφορούν τις συνδρομές των μελών τους (τακτικές και έκτακτες), δεν εντάσσονται στις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα ΦΠΑ.

Ένα αθλητικό σωματείο, εκτός από την προπόνηση που πραγματοποιεί στους εν ενεργεία αθλητές του, δύναται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των ΕΛΠ, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και του Κώδικα ΦΠΑ.

Ουσιαστικά αυτό που αναφέρει ο νόμος είναι ότι οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εκτός Δημοσίου), όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο εισοδήματος, θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές.

Στην ουσία λοιπόν ο χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον έφορο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., διότι εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του και προκύπτει από τα όσα αναφέρει το καταστατικό.

Ένα αθλητικό σωματείο πρέπει να χρησιμοποιεί τα οικονομικά πλεονάσματα για να εξυπηρετεί τον σκοπό του και δεν μπορεί να διανέμει κέρδη. Πρέπει λοιπόν σαν σκοπό να έχει την εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο ιδρύθηκε.

Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται υποχρέωση να εκδίδουν τα σωματεία στοιχεία του ΚΒΣ – ΚΦΑΣ – ΕΛΠ για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη τους. Για τις συνδρομές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης με βασική προϋπόθεση βέβαια να είναι ενημερωμένο παράλληλα το βιβλίο μελών του σωματείου .

Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται (εκτός από αυτά που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος άρθρου )να τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ – Κ.Φ.Α.Σ – Ε.Λ.Π μόνο για τις πράξεις όπου είτε παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπάγονται στο ΦΠΑ ή (από το 2003) σε φόρο εισοδήματος. Για το κομμάτι αυτό θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ – Κ.Φ.Α.Σ – Ε.Λ.Π.

Για παράδειγμα:

Αθλητικό σωματείο πραγματοποιεί υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων που καλλιεργεί σε μη αναγνωρισμένους αθλητές (μη έχοντες ενεργό δελτίο αθλητού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας)

Αθλητικό σωματείο εμπορεύεται αθλητικές στολές που πουλάει στα μέλη του. Εκδίδει εφημερίδα ή περιοδικό όπου καταχωρεί διαφημίσεις, ή στην έδρα του συλλόγου υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες και εισπράττει αμοιβή για αυτό, ή υπάρχει κυλικείο που εκμεταλλεύεται ο σύλλογος . Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να τηρεί απλογραφικά βιβλία  όπου θα παρακολουθεί μόνο τα έσοδα και τα έξοδα που αναλογούν σε αυτές τις δραστηριότητες.

Επίσης, για τις εκδηλώσεις που γίνονται με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων του συλλόγου ισχύει το εξής:

Απαλλάσσεται με τη διάταξη της περ.ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 22 ΦΠΑ και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) εκδηλώσεων κατ’ έτος από:

  • Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή.
  • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα με σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς που παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη τους έναντι συνδρομής.
  • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες πολιτιστικής και μορφωτικής φύσης.

Για να ισχύσει η απαλλαγή θα πρέπει οι πράξεις αυτές να πραγματοποιούνται από τα παραπάνω πρόσωπα εφόσον απαλλάσσονται γενικά του ΦΠΑ και εφόσον οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις είναι ευκαιριακές και οργανώνονται για την οικονομική τους ενίσχυση και μόνο. (ΠΟΛ.1071/1995). Η απαλλαγή παρέχεται μετά από αίτηση τους στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/1986 με την οποία προβλέπεται ότι για την χορήγηση της απαλλαγής αυτής πρέπει  στην αίτηση να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των αγαθών των οποίων ζητείται απαλλαγή. Στην αίτηση δίδεται έγκριση του Εφόρου στην οποία αναγράφονται τα ποιο πάνω είδη, τα οποία εγκρίνεται να διατεθούν χωρίς φόρο. 

Τι θα πρέπει να ελέγξουν τα αθλητικά σωματεία;

Κλείνοντας θα  πρέπει να επισημάνουμε ότι, τα αθλητικά σωματεία πρέπει να ελέγξουν τις δραστηριότητες τις οποίες πραγματοποιούν προσεκτικά, ώστε να μη βρεθούν προ εκπλήξεως, μετά από επίσκεψη της Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε. για έλεγχο και διαπιστωθεί αναδρομικά ότι οφείλουν φόρο εισοδήματος ή Φ.Π.Α. με ότι αυτό συνεπάγεται… Επομένως, η λειτουργία και η διαχείριση των νομικών προσώπων αυτών, αποτελεί μια σοβαρή και σύνθετη διαδικασία που απαιτεί σωστή καθοδήγηση από τους ειδικούς και επιμέλεια από τους διοικούντες.

Related Articles

ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

Σε διευκρινήσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ σχετικά με τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 01/07/2021 αναφορικά με το ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop).
Read more
Στρατηγική ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων και χρηματοδότηση

Στρατηγική ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων και χρηματοδότηση

Επανασχεδιάζοντας την ξενοδοχειακή βιομηχανία η συμβολή των επιχειρηματικών σχεδίων...
Read more
Φορολογικοί έλεγχοι

Φορολογικοί έλεγχοι 2021

Η φορολογική διοίκηση πέραν από φορολογικούς ελέγχους σε νομικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει φορολογικούς ελέγχους και σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Read more

Add your first comment to this post