Accountwave

Κούρεμα χρεών: ρύθμιση για 420 δόσεις

Ρύθμιση Οφειλών σε 420 δόσεις

Ήδη από 01/06/2021 ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν. 4738/2020) , για τη ρύθμιση οφειλών – κούρεμα χρεών με μακροχρόνια αποπληρωμή σε 420 δόσεις. Ο νέος αυτός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών μας προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και προς το δημόσιο, δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν σε έως 240 δόσεις τις οφειλές τους προς το Δημόσιο ( Δ.Ο.Υ, ΕΦΚΑ κοκ ) και σε έως 420 δόσεις τις οφειλές τις τράπεζες .

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Ο νόμος ορίζει ότι δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Ο Ν.4738/2020 στο σημείο αυτό, επιφέρει μια πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο ( Ν.4469/2017).

Ενώ βάσει νόμου πτωχευτική ικανότητα έχουν τα νομικά πρόσωπα καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εμπορική ιδιότητα, στα πλαίσια του Ν.4738/2020 πτωχευτική ικανότητα διαθέτει και το κάθε φυσικό πρόσωπο. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση όλων των οφειλετών και όχι μόνο των εμπόρων.

Ποιοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου και κατά συνέπεια δεν έχουν τη δυνατότητα του υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης.

Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4738/2020, εξαιρούνται από τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών:


α) ενενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών του προσώπου σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ( πχ. Οφειλέτης με συνολική οφειλή 200.000,00€ οφείλει τα 180.000,00€ σε μια τράπεζα),


β) το πρόσωπο της παρ. 1 έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν.3588/2007 (Α΄ 153) ή του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ή του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) ή του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,


γ) το πρόσωπο που έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση,


δ) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου Α΄ ή


ε) εα) οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου από τον νόμο ή από ιδιωτική βούληση ή με δικαστική απόφαση, και ιδίως αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή του εταίρου, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
– i) φοροδιαφυγή,
– ii) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος,
εβ) ειδικά επί νομικών προσώπων, η ποινική καταδίκη των προσώπων της υποπερ. εα΄ πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας του νομικού προσώπου που αιτείται την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,
στ) ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%). Η επιδείνωση της παρούσας μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των δαπανών του.

Τα βασικότερα σημεία του νόμου, που θα πρέπει να εξετάσουμε για να δούμε αν τελικά συμφέρει κάποιον οφειλέτη να ασχοληθεί με τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι :

  • Οι πιστωτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας , προτείνουν μια ρύθμιση προς τον οφειλέτη, ο οποίος αν δεν επιθυμεί δεν την αποδέχεται. Αν δεν γίνει αποδεκτή η ρύθμιση από τον οφειλέτη τότε η αίτηση ολοκληρώνεται χωρίς να επιφέρει συνέπειες προς αυτόν.
  • Τα Νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε τράπεζες σε έως 180 δόσεις
  • Στη ρύθμιση προς τις τράπεζες των οφειλών φυσικών προσώπων, υπάρχει ηλικιακό  όριο των 85 ετών για την αποπληρωμή των οφειλών, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να οριστεί εγγυητής νεότερος από τον οφειλέτη
  • Σε περίπτωση που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, τότε υπάρχει η έννοια της «δεύτερης ευκαιρίας», στην οποία επέρχεται ρευστοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη και υπό προϋποθέσεις διαγράφονται τα υπόλοιπα χρέη του
  • Η πρώτη κατοικία, στην περίπτωση της δεύτερης ευκαιρίας εκποιείται. Όμως ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να την μισθώσει για 12 χρόνια και μετά το τέλος της περιόδου αυτής, έχει την απόλυτη προτεραιότητα στην επαναγορά της. Σε όσους πληρούν τα κριτήρια του νόμου δίνεται και επιδότηση ενοικίου από το κράτος
  • Η ρύθμιση χάνεται όταν δεν πληρωθούν 2 δόσεις.

Αξίζει να ενταχθώ στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τις 420 δόσεις;

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, αποτελεί αντικείμενο μελέτης από ειδικούς. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, καθώς υπάρχουν οφειλέτες που δεν τους συμφέρει η ένταξή τους στον παρόντα νόμο και υπάρχουν και άλλοι επωφελούνται σημαντικά.

Για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας και προκειμένου να εξετάσουμε αν πραγματικά σας συμφέρει να ενταχθείτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 3601998.

Related Articles

Webinar Φορολογίας Αθλητικών Σωματείων

Webinar Φορολογίας Αθλητικών Σωματείων

Ενημερωτικό σεμινάριο φορολογίας για τα Αθλητικά Σωματεία και Αθλητικούς Συλλόγους.
Read more
ιδρυση ξενοδοχειακης επιχειρησης

Ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης

Ίδρυση ξενοδοχειακής επιχείρησης ποιά η νομική μορφή; σ
Read more
Ενεργειακή Κοινότητα - Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ενεργειακή Κοινότητα

Με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4513/2018 μια ενεργειακή κοινότητα είναι ένας αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.
Read more

Add your first comment to this post