Accountwave

μισθωτός σε εταιρεία εξωτερικού

Μισθωτός σε εταιρεία του εξωτερικού

Τα τελευταία χρόνια, λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην Ελληνική οικονομία, έχει παρατηρηθεί ένας έντονος επαναπατρισμός κατοίκων εξωτερικού.

Τα κίνητρα, τις διαδικασίες και το πλαίσιο των κινήτρων που προσφέρονται, το έχουμε αναλύσει διεξοδικά σε προγενέστερη αρθρογραφία μας και μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Ασφάλιση εργαζομένου στην Ελλάδα από αλλοδαπή εταιρεία χωρίς εγκατάσταση στη χώρα

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της ασφάλισης εργαζομένου στην Ελλάδα, από αλλοδαπή εταιρεία χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. Το ζήτημα αυτό, έχει προκύψει κυρίως εξαιτίας του επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίοι συμφωνούν με τις επιχειρήσεις που συνεργάζονταν στο εξωτερικό, να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτές , από την Ελλάδα.

Ένα εύλογο ερώτημα που έχει τεθεί επανειλημμένως στην εταιρεία μας, εξαιτίας των δεκάδων περιπτώσεων που έχουμε κληθεί να εξυπηρετήσουμε, είναι το κατά πόσο είναι εφικτό να ασφαλιστεί  Έλληνας φορολογούμενος από αλλοδαπή εταιρεία χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Το παραπάνω ζήτημα, πρέπει να εξεταστεί πολύπλευρα από τον ενδιαφερόμενο, καθώς οφείλουμε να εξετάσουμε τα ζητήματα που απορρέουν από την ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και από φορολογικής πλευράς.

Ασφάλιση εργαζομένου αλλοδαπής εταιρείας

Την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, την έχει δώσει το τέως ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ) από το, μακρινό, 2003.

Πιο συγκεκριμένα το ΙΚΑ με την υπ’ αριθμό Γ99/1/320/29-10-2003 εγκύκλιο του, καθορίζει τη διαδικασία απογραφής σε αυτό, αλλοδαπής εταιρείας χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, προϋπόθεση για την απογραφή του αλλοδαπού εργοδότη είναι μεταξύ των λοιπών στοιχείων να κατατεθεί επιστολή του, με την οποία θα γνωστοποιείται η συμφωνία εργοδότη και ασφαλισμένου, για ανάληψη από τον τελευταίο των εργοδοτικών υποχρεώσεων ως προς τη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου, εναντίον του οποίου θα στραφεί το ΙΚΑ για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση δημιουργίας ασφαλιστικής διαφοράς (σχετ. εγκ. 25/97 και E40/46/15.4.98)

Η απογραφή εργοδότη για τις εν λόγω εταιρείες, πραγματοποιείται στο αρμόδιο υποκατάστημα ΕΦΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή που υπάγεται η κατοικία του εργαζόμενου.

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» υπογράφεται μόνο από τον ασφαλισμένο και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

  • Στην ένδειξη «Επωνυμία ή Επώνυμο» αναγράφεται η επωνυμία της αλλοδαπής επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου.
  • Στην ένδειξη «Νομική μορφή» αναγράφεται ο κωδικός «060».
  • Σημειώνεται Χ στην ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».
  • Δεν αναγράφεται ΑΦΜ ούτε αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Οι ενδείξεις «Περιγραφή Δραστηριότητας» και «ΚΑΔ» συμπληρώνεται ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας που αναπτύσσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.
  • Στις ενότητες «Στοιχεία της έδρας του εργοδότη», «Στοιχεία υπευθύνων εργοδότη» & «Στοιχεία απασχολουμένων» αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του εργαζόμενου.
  • Η ενότητα «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» παραμένει κενή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η ΑΠΔ των μισθολογικών περιόδων, υποβάλλεται κατά τα γνωστά που αφορούν τις κοινές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργαζόμενο στις ανάλογες προθεσμίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με την παραπάνω εγκύκλιο, εάν η ίδια αλλοδαπή επιχείρηση απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερους εργαζόμενους θα πρέπει να γίνουν με την ίδια διαδικασία, ξεχωριστές απογραφές για κάθε ένα απ’ αυτούς, οι οποίες δεν συσχετίζονται μεταξύ τους.

Φορολογική Νομοθεσία – Παρακράτηση φόρου

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που απορρέει από τα παραπάνω, είναι αυτό της παρακράτησης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.

Όπως είναι γνωστό, βάσει του Ν.4172/2013, προβλέπεται ότι το εισόδημα που προκύπτει από μισθωτή εργασία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν 4172/2013 ορίζονται τα υπόχρεα σε παρακράτηση φόρου στην πηγή πρόσωπα.

Εξετάζοντας λοιπόν το παρόν ζήτημα, συμπεραίνουμε ότι δεν προκύπτει υποχρέωση για τα εν λόγω νομικά πρόσωπα να παρακρατούν φόρο στους εργαζόμενους, που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η φορολογική διοίκηση με σχετικό έγγραφο της ΓΔΕΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦΑ 1054130 ΕΞ 2016/4-4-2016 «Υπαγωγή φορολογουμένου στις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν 4172/2013, όταν ο βασικός εργοδότης είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ.», με την οποία διευκρινίστηκαν τα εξής:

 Στην περίπτωση εισοδήματος που προκύπτει βάσει σύμβασης με εργοδότη-επιχείρηση με φορολογική κατοικία -μόνιμη εγκατάσταση- στην αλλοδαπή, δεν προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή αμοιβών ούτε και αποστολής αρχείου βεβαιώσεων (ΠΟΛ 1051/19-2-2015), ανεξάρτητα εάν η παροχή των υπηρεσιών γίνεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Επομένως, το εισόδημα που προέρχεται βάσει σύμβασης με εργοδότη-επιχείρηση με έδρα στην αλλοδαπή, παρά το γεγονός ότι είναι εισόδημα ημεδαπής, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν 4172/2013.

Η ασφάλιση μισθωτού στην Ελλάδα από αλλοδαπή εταιρεία χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και εκτεταμένη μελέτη καθώς οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν βαρύνουν τον μισθωτό. Επομένως, θα πρέπει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση όλων των παραμέτρων μιας τέτοιας σύνθετης υπόθεσης.

Στην Accountwave, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας για τις επιχειρήσεις, έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε πολλές τέτοιες υποθέσεις με εργαζόμενους στην Ελλάδα για λογαριασμό αλλοδαπών εταιρειών. Κάθε περίπτωση ασφάλισης μισθωτού στην Ελλάδα από εταιρεία του εξωτερικού εξετάζεται διεξοδικά από το εξειδικευμένο προσωπικό μας ώστε να ληφθεί η κατάλληλη απόφαση η οποία θα καλύπτει τόσο την εταιρεία, όσο και τον εργαζόμενο.

Σεραφείμ Παλαιοκώστας, Λογιστής – Φοροτεχνικός

Related Articles

Ίδρυση επιχείρησης στην Ελλάδα

Ίδρυση επιχείρησης στην Ελλάδα

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα από ενδιαφερόμενους αναφορικά με την ίδρυση επιχείρησης στην Ελλάδα και τη νομική μορφή που πρόκειται να έχει η εταιρεία που θα συστήσουν. Τι πρέπει να επιλέξουν; Γιατί κάποιος να ιδρύσει μια ΙΚΕ και όχι μια ΕΠΕ;
Read more
Φορολογικοί έλεγχοι ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

Φορολογικοί έλεγχοι ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων

Φορολογικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων. Διασταύρωση στοιχείων από πλατφόρμες ενοικίασης καταλυμάτων.
Read more
Σύσταση Familly Offices (ΕΕΣΔΟΠ) στην Ελλάδα

Σύσταση Familly Offices (ΕΕΣΔΟΠ) στην Ελλάδα

Ίδρυση familly offices -εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ)
Read more

Add your first comment to this post