Κάτοικοι εξωτερικού μεταβολή φορολογικής κατοικίας

Κάτοικοι εξωτερικού: Μεταβολή φορολογικής κατοικίας

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα για πολλούς φορολογούμενους, αποτελεί το ζήτημα της φορολογικής τους κατοικίας. Η φορολογική κατοικία ενός φορολογούμενου επηρεάζει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας του.

Φορολογική κατοικία Κάτοικοι εξωτερικού

Στην ελληνική νομοθεσία ( Ν.4172/2013) δίνεται ο ορισμός της ελληνικής φορολογικής κατοικίας.

Σύμφωνα με το νόμο, ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος όταν :

  1. Έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

  2. Έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.

Επομένως για να μεταβάλει ένα φυσικό πρόσωπο τη Φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδος ΔΕΝ θα πρέπει να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις .

Στα πλαίσια απόδειξης, από ένα φυσικό πρόσωπο, των κριτηρίων για τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στο εξωτερικό θα πρέπει να προσκομιστούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  • Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της αλλοδαπής .Σε περίπτωση που η αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο ο φορολογούμενος επιθυμεί να μεταφερθεί , δεν προβλέπει την έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού, τότε υποβάλλεται αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ή ελλείψει εκκαθάρισης , αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης.
  • Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή. Ενδεικτικά, σύμβαση μισθωτής εργασίας, έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας

Ειδικότερα, για την περίπτωση που ένας εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και αθροιστικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτούμενος τη μεταβολή πράγματι βρίσκεται εκτός Ελλάδος και έχει οργανώσει τη ζωή του στην αλλοδαπή κατά τρόπο μόνιμο ή διαρκή:

– στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης,

– στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή,

– στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή καθώς και

– στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης).

Για τη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), εφαρμόζονται οι οδηγίες της Δ/νσης Οργάνωσης (σχετ. το με αριθ. Δ6Δ 1095210 ΕΞ2014/25.06.2014 έγγραφό της). Επίσης, για τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα αφού όμως πρώτα έχουν πάρει apostille.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης των κριτηρίων για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου, θα πρέπει να εξεταστεί και η πιθανότητα της αναδρομικής αλλαγής φορολογικής κατοικίας. Διαδικασία που λίγοι έχουν υπ’ όψη τους και απαιτεί ιδιαίτερη γνώση των θεμάτων φορολογίας κατοίκων εξωτερικού.

 

 

Related Articles

Φορολογικοί έλεγχοι

Φορολογικοί έλεγχοι 2021

Η φορολογική διοίκηση πέραν από φορολογικούς ελέγχους σε νομικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει φορολογικούς ελέγχους και σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Read more
Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

Η Φορολογία εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού αποτελούσε πάντα μια ειδική κατηγορία της Ελληνικής νομοθεσίας, ειδικά την τελευταία 10ετία που πολλοί Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ή μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες.
Read more
μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

Ποιά είναι τα κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα; Τί ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας;
Read more

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Προϊόντα στο καλάθι

Empty cart

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Όλα τα προϊόντα
Search for: