Ίδρυση επιχείρησης στην Ελλάδα

Ίδρυση επιχείρησης στην Ελλάδα

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα από ενδιαφερόμενους αναφορικά με την ίδρυση επιχείρησης στην Ελλάδα και τη νομική μορφή που πρόκειται να έχει η εταιρεία που θα συστήσουν. Τι πρέπει να επιλέξουν; Γιατί κάποιος να ιδρύσει μια ΙΚΕ και όχι μια ΕΠΕ; Να ιδρύσει κάποιος μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ ή μια ατομική επιχείρηση; Είναι το διαχειριστικό κόστος μιας εταιρείας (πχ. ΙΚΕ) αποτρεπτικός παράγοντας για να επιλεγεί ως νομική μορφή;

Όλα τα παραπάνω είναι εύλογα ερωτήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά, από διάφορους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μέσα στον κυκεώνα της πληροφόρησης είτε αδυνατούν να επιλέξουν, είτε επιλέγουν, τον λάθος για τα συμφέροντα τους, νομικό τύπο.

Για να απαντήσει κάποιος ειδικός στα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες, ώστε να είναι σε θέση να δώσει μια εμπεριστατωμένη απάντηση. Η απόφαση ανήκει στους επιχειρηματίες, αλλά για να είναι σε θέση να επιλέξουν την κατάλληλη γι’ αυτούς λύση θα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις δυνατές επιλογές που τους δίνει η ελληνική νομοθεσία.

Για εμάς στην Accountwave η επιλογή νομικού τύπου επιχείρησης από τους πελάτες μας, είναι εξίσου σημαντική, όσο και το αντικείμενο της επιχείρησης τους. Έχουμε αντιμετωπίσει πλήθος εταιρειών που εξαιτίας της λάθος επιλογής νομικής μορφής από τους εταίρους, αυτοί κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων τους αντιμετωπίζουν προβλήματα, που πολλές φορές είναι δυσεπίλυτα.

Σύσταση εταιρείας – Είδη επιχειρήσεων ως προς τη νομική τους μορφή

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παραθέσουμε τις περισσότερες επιλογές, εκ των νομικών μορφών, που παρέχει η Ελληνική νομοθεσία. Αρχικά ο νόμος διαχωρίζει της εταιρείες σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Τις προσωπικές εταιρείες και τις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Προσωπικές Εταιρείες
 • Ατομική Επιχείρηση
 • Ομόρρυθμος εταιρεία
 • Ετερόρρυθμος εταιρεία
Κεφαλαιουχικές εταιρείες
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε)
 • Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( Μ.Ι.Κ.Ε.)
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ( Ε.Π.Ε.)
 • Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)
 • Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε.)

Αριθμός Εμπλεκόμενων Εταίρων

Το πρώτο ζήτημα που εξετάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει να κάνει με τον αριθμό των εταίρων. Πόσοι είναι οι ενδεχόμενοι εταίροι; Ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εταιρία ακόμα και με έναν εταίρο (Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Μονοπρόσωπη ΕΠΕ).

Ποια είναι η περιουσιακή κατάσταση των εταίρων; Είναι σύνηθες φαινόμενο και λογικό, εταίροι με σοβαρή ακίνητη και κινητή περιουσία να μην επιθυμούν την εμπλοκή τους σε προσωπικές εταιρείες καθώς ρισκάρουν με τη συμμετοχή τους, ακόμα και το σύνολο της περιουσίας τους.

Ευθύνη των εταίρων στην ίδρυση εταιρείας:

Προσωπικές εταιρείες

 • Ο.Ε.( Ομόρρυθμη εταιρεία ) : Σε μια ΟΕ οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι σε τρίτους απεριόριστα ο καθένας, με το σύνολο της ατομικής τους περιουσίας
 • Ατομική Επιχείρηση:  Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ευθύνεται απεριόριστα έναντι τρίτων
 • Ε.Ε.(Ετερόρρυθμη Εταιρεία ): Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα ο καθένας με την ατομική τους περιουσία, οι δε ετερόρρυθμοι μέχρι το ύψος του ποσού της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας

Κεφαλαιουχικές εταιρείες

 • ΙΚΕ & Μονοπρόσωπη ΙΚΕ : Οι ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη και μέχρι το ύψος του ποσού συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας
 • ΕΠΕ & Μονοπρόσωπη ΕΠΕ : Οι ευθύνη των εταίρων είναι περιορισμένη και μέχρι το ύψος του ποσού συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας
 • ΑΕ : : Οι ευθύνη των μετόχων είναι περιορισμένη και μέχρι το ύψος του ποσού της εισφοράς τους

Τηρούμενα Λογιστικά Βιβλία

Σχετικά με τα υποχρεωτικώς τηρούμενα βιβλία των επιχειρήσεων , αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Απλογραφικά και Διπλογραφικά Βιβλία.

Απλογραφικά Βιβλία

Απλογραφικά βιβλία ή όπως αποκαλούνταν παλαιότερα, βιβλία εσόδων και εξόδων.

Τηρούνται από τις προσωπικές εταιρίες (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε. και Ε.Ε.) μέχρι το όριο του 1.500.00,00 € ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που ο τζίρος των εν λόγω επιχειρήσεων ξεπεράσει το παραπάνω όριο σε μια χρήση, τότε την επόμενη χρήση υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προκειμένου να μεταβάλλει τα τηρούμενα βιβλία της σε διπλογραφικά.

Διπλογραφικά Βιβλία

Τα διπλογραφικά βιβλία αποτελούν την αναλυτική λογιστική απεικόνιση μιας εταιρείας. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι εκ του νόμου υποχρεωμένες να τηρούν διπλογραφικά βιβλία ανεξάρτητα από τον κύκλο εργασιών τους.

Επίσης, όπως αναφέραμε και παραπάνω, τηρούνται υποχρεωτικά από τις προσωπικές εταιρείες εφόσον ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο τζίρο, ή προαιρετικά εφόσον αποτελούν επιθυμία των εταίρων-επιχειρηματιών.

Φορολογία Εισοδήματος

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επιλογής νομικού τύπου για έναν ενδιαφερόμενο αποτελεί ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει για τα κέρδη της επιχείρησης του.

Σε επίπεδο νομικών προσώπων ο φόρος που θα κληθούν αυτά να πληρώσουν ανέρχεται στο 22% (για τη χρήση του 2021 ) από το 1ο ευρώ.

Σε επίπεδο φυσικών προσώπων ο φόρος θα προκύψει από την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που ορίζει ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος και έχει ως εξής :

 • 9% για κέρδη από 1 έως 10.000,00 €
 • 22% για κέρδη από 10.001,00 € έως 20.000,00 €
 • 28% για κέρδη από 20.001,00 € έως 30.000,00 €
 • 36% για κέρδη από 30.001,00 € έως 40.000,00 €
 • 44% για κέρδη άνω των 40.001,00 €

Συμπερασματικά , εξετάζοντας τα παραπάνω , καταλαβαίνει κανείς πόσο σύνθετο ζήτημα αποτελεί η ίδρυση εταιρείας με την κατάλληλη επιλογή νομικού τύπου για κάποιον, που ενδιαφέρεται να συστήσει τη δική του επιχείρηση. Υπάρχουν και επιπλέον ζητήματα που εξετάζονται κατά περίπτωση προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να πάρει την ορθότερη απόφαση για την επιχείρηση του.

Στην περίπτωση που βρίσκεστε στο στάδιο ίδρυσης εταιρείας επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2103803853 ή μέσω email στο info@accountwave.gr, ώστε να εξετάσουμε από κοινού την κατάλληλη νομική μορφή της επιχείρησής σας.

Related Articles

Ενεργειακή Κοινότητα - Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ενεργειακή Κοινότητα

Με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4513/2018 μια ενεργειακή κοινότητα είναι ένας αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.
Read more
ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

Σε διευκρινήσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ σχετικά με τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 01/07/2021 αναφορικά με το ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop).
Read more
Ρύθμιση οφειλών Δεύτερης ευκαιρίας

Ρύθμιση οφειλών Δεύτερης ευκαιρίας για τους πληγέντες της πανδημίας COVID-19

Σε λειτουργία έχει τεθεί από την ΑΑΔΕ η πλατφόρμα που αφορά την αίτηση υπαγωγής σε πάγια ρύθμιση οφειλών προς την εφορεία σε 24 ή 48 δόσεις χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.
Read more

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Προϊόντα στο καλάθι

Empty cart

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Όλα τα προϊόντα
Search for: