Accountwave

Φορολογικοί έλεγχοι

Φορολογικοί έλεγχοι 2021

Η φορολογική διοίκηση πέραν από φορολογικούς ελέγχους σε νομικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει φορολογικούς ελέγχους και σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ενώ στην περίπτωση της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας , η διαδικασία είναι πιο ξεκάθαρη, στις περιπτώσεις ελέγχου από την εφορία για φυσικά πρόσωπα το τοπίο είναι θολό.

Πότε σε καλει η εφορια για ελεγχο;

Τι είναι αυτό που ελέγχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε τέτοιες περιπτώσεις;

Φορολογικοί έλεγχοι ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει εκδόσει, ήδη, Επιχειρησιακό Σχέδιο με το οποίο καθόρισε τους στόχους της για το 2021 με σκοπό την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας και της φορολογικής διοίκησης. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που τέθηκαν είναι η αποτελεσματικότερη στόχευση φορολογικών ελέγχων μέσω εξειδικευμένης ανάλυσης κινδύνου φορολογουμένων και εφαρμογής έμμεσων τεχνικών ελέγχων.  

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα διενεργήσει εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αποσκοπώντας στην έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, καθώς και στον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Φορολογικοί έλεγχοι προσαύξηση περιουσίας

Ήδη από το 2010 με το Ν. 3888/2010 ο νομοθέτης εισήγαγε τον ( μέχρι τότε άγνωστο) όρο «προσαύξηση περιουσίας».

Τι θεωρούν όμως οι αρμόδιες αρχές «προσαύξηση περιουσίας»;

Η πράξη έχει δείξει ότι κατά τη διενέργεια διασταυρώσεων και ελέγχων με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι διενεργούντες τον έλεγχο, εφόσον εντοπίσουν κάποιο οικονομικό στοιχείο , που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από τις προβλεπόμενες από το νόμο πηγές εισοδημάτων (μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτων κοκ. ).

Σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα , οι ελεγκτικές αρχές χρησιμοποίησαν την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσία ως μέσο επιβολής πολύ μεγάλων ποσών σε ελεγχόμενους φορολογούμενους και αυτό γιατί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.4172/20213 η αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας φορολογείται με συντελεστή φόρου 33%.

Η διάταξη του νόμου, από την αρχή εφαρμογής της έχει δημιουργήσει πλήθος προστριβών ανάμεσα στις φορολογικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την διενέργεια ελέγχων  και στους ελεγχόμενους φορολογούμενους, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί σε πλειάδα προσφυγών στα αρμόδια φορολογικά δικαστήρια.

Από τότε, έχουν βγει αποφάσεις που δικαιώνουν τους φορολογούμενους, καθώς επίσης και αρκετές εγκύκλιοι οι οποίες παρέχουν σημαντικές διευκρινήσεις για το τι θεωρείται προσαύξηση περιουσίας και τι όχι.

Ποια είναι τα στάδια ενός φορολογικού ελέγχου;

Τέσσερα είναι τα στάδια ενός φορολογικού ελέγχου:

  • Έρευνα
  • Αίτημα Παροχής Πληροφοριών
  • Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου
  • Έκθεση Ελέγχου-Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου

Α. ΕΡΕΥΝΑ

Σε αυτό το στάδιο, η φορολογική αρχή (π.χ. Δ.Ο.Υ., ΚΕΦΟΜΕΠ, ΥΕΔΔΕ κλπ), υποβάλει αίτημα προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παροχή πληροφοριών σχετικών με το ελεγχόμενο ΑΦΜ. Στη συνέχεια τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται και τακτοποιούνται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτει προσαύξηση περιουσίας για τον ελεγχόμενο.

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μετά το τέλος του σταδίου της έρευνας, από τους αρμόδιους και ενώ έχουν διαπιστωθεί πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ή έστω που αξίζει να διερευνηθούν, αποστέλλεται στον φορολογούμενο Αίτημα Παροχής Πληροφοριών, όπου ζητείται από αυτόν να προσκομίσει τυχόν δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις ελεγχόμενες πιστώσεις.

Η προθεσμία απάντησης του φορολογούμενου είναι διάστημα 5 ημερών!!!! Παρά ταύτα όμως, στην πράξη με δεδομένο ότι αυτό δεν είναι εφικτό, δίνεται εύλογη παράταση είτε εγγράφως είτε σιωπηρώς.

Αυτό το στάδιο του ελέγχου είναι ίσως και το ποιο σημαντικό και αυτό γιατί στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι, εάν οι εξηγήσεις του φορολογούμενου κριθούν από τον έλεγχο ως επαρκείς, τότε η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται σε αυτό το στάδιο.

Γ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά τη ολοκλήρωση του σταδίου αιτήματος πληροφοριών, σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί του φορολογούμενου απορριφθούν, είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει , η φορολογική αρχή που διενεργεί το έλεγχο, συντάσσει Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει τις θέσεις των ελεγκτών σχετικά με την ελεγχόμενη υπόθεση. Το σημείωμα αυτό κοινοποιείται στο φορολογούμενο, ο οποίος σε περίπτωση που απορρίπτει τους ισχυρισμούς των ελεγκτών, υποβάλλει υπόμνημα εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτόν. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εν λόγω προθεσμία είναι ανελαστική και δεν δύναται να παραταθεί.

Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ

Στο τελικό αυτό στάδιο ενός φορολογικού ελέγχου, η αρχή που διενεργεί τον έλεγχο επεξεργάζεται τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου επί του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου, εφ’ όσον αυτοί δεν γίνουν δεκτοί, το αποτέλεσμα του ελέγχου οριστικοποιείται, μέσω της Έκθεσης Ελέγχου και εκδίδονται οι σχετικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου με βάση τις οποίες επιβάλλονται οι σχετικοί φόροι και τα πρόστιμα.

Μόνη προστασία των φορολογουμένων η άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό την ακύρωση τους.

Συμπερασματικά , θα λέγαμε ότι όπως γίνεται αντιληπτό η αντιμετώπιση ενός φορολογικού ελέγχου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία σε ανάλογες υποθέσεις.

Το γραφείο μας, έχοντας χειριστεί με επιτυχία πολλές υποθέσεις φορολογικών ελέγχων, εξασφαλίζει την άρτια εκπροσώπηση σας σε περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου.

Έχοντας αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με έγκριτους νομικούς εξειδικευμένους στο φορολογικό δίκαιο, είμαστε σε θέση να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ένα φορολογικό έλεγχο, εξαντλώντας τα περιθώρια που μας παρέχει η κείμενη νομοθεσία.

Related Articles

ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

ΑΑΔΕ για ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop)

Σε διευκρινήσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ σχετικά με τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 01/07/2021 αναφορικά με το ΦΠΑ των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (eshop).
Read more
αθλητικά σωματεία φορολογική αντιμετώπιση

Αθλητικά σωματεία – Φορολογική αντιμετώπιση

Τι βιβλία πρέπει να τηρούν και τι πρέπει να προσέξουν τα αθλητικά σωματεία ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεως σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο από την εφορία;
Read more
Υπηρεσίες μισθοδοσίας: Γιατί συμφέρει τις επιχειρήσεις το Outsourcing Payroll;

Υπηρεσίες μισθοδοσίας: Γιατί συμφέρει το Outsourcing Payroll;

Η ανάθεση της μισθοδοσίας outsourcing σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων NEPA Economic Consulting αποτελεί ιδανική λύση για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους η δραστηριότητας.
Read more

Add your first comment to this post