Accountwave

Απαλλαγή ΦΠΑ για επενδυτικά αγαθά – Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Απαλλαγή ΦΠΑ για επενδυτικά αγαθά – Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Το τελευταίο διάστημα έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε διάφορες περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο σε ότι αφορά περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών αγαθών και σε σχέση με την απαλλαγή του ΦΠΑ.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν, είτε επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται τη λογιστική και φορολογική τους υποστήριξη και επιθυμούν να αγοράσουν επενδυτικά αγαθά και να απαλλαγούν από το ΦΠΑ για τις συγκεκριμένες αγορές, είτε επιχειρήσεις που έχουν απευθυνθεί στο γραφείο μας μέσω κάποιας διαδικασίας φορολογικού ελέγχου προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τον φορολογικό τους έλεγχο .

Ορμώμενοι από τις ελεγχόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν τους φορολογικούς τους ελέγχους, διαπιστώσαμε ότι πολλές από αυτές κλήθηκαν να καταβάλλουν επιπλέον φόρους εξαιτίας του ότι δεν είχαν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ή είχαν κάνει λανθασμένες ενέργειες.

Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η απαλλαγή ΦΠΑ;

 • Βιομηχανικές
 • Βιοτεχνικές
 • Μεταλλευτικές
 • Λατομικές
 • Ξενοδοχειακές
 • Αγροτικές
 • Εμπορικές

Αποφάσεις με βάση τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή ΦΠΑ

ΠΟΛ. 2869/1987. Η διάταξη αυτή αφορά αγορές από την εγχώρια αγορά ή την εισαγωγή από τρίτες χώρες συνήθως:

 • Μηχανήματα
 • Εξαρτήματα και λοιπά όργανα
 • Ανταλλακτικά παγίων
 • Επαγγελματικά μεταφορικά μέσα
 • Νέες τεχνολογίες
 • Εξοπλισμός πληροφορικής

ΠΟΛ. 1150/2020. Η  διάταξη αυτή αφορά κατασκευαστικές – οικοδομικές εργασίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εγκύκλιος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι : «Η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας……………………εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και για τις δαπάνες κατασκευής για κτήρια, κτίσματα και κατασκευαστικές εργασίες εν γένει επί κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που πραγματοποιούνται από υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της και ο φόρος που αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ…… προϋπόθεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται επί ακινήτου που ανήκει είτε κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση είτε έχει οποιαδήποτε έννομη σχέση επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών.»

Ποια είναι η διαδικασία της απαλλαγής ΦΠΑ;

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θέλει να ενταχθεί στις διατάξεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετική αίτηση στην οποία θα ζητά την έγκριση αγοράς επενδυτικών αγαθών χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α.

Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά που είναι :

 • Αναλυτικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα αγαθά τα οποία πρόκειται να αγοράσει στο εσωτερικό, την ποσότητα και την αξία αυτών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία της προμηθεύτριας επιχείρησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα από την επιχείρηση ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, ότι ο επενδυτικός φορέας σκοπεύει ναι να ιδρύσει, επεκτείνει ή να εκσυγχρονίσει την επιχείρηση του καθώς επίσης και : α) ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης και του επενδυτικού αγαθού β) ότι είναι εντασσόμενη η επιχείρηση στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και γ)  ότι τα αγαθά που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της επένδυσης δ) ότι δεν θα μεταπωληθούν
 • Αντίγραφο της υποβολής της επενδυτικής πρότασης

Στη συνέχεια η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και εκδίδει σχετική βεβαίωση ότι καλύπτονται οι σχετικές προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες αγορές με απαλλαγή ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στη συνέχεια η προμηθεύτρια εταιρεία, εφόσον πρόκειται για εγχώρια αγορά, εκδίδει σχετικό παραστατικό στο οποίο αναφέρει «Δεν εισπράττεται ΦΠΑ-Υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής με την προσωρινή δήλωση βάσει της απόφασης Πολ2869/1987 η Πολ 1150/2020». Ανάλογα με την περίσταση.

Εφόσον πρόκειται για εισαγωγή, το αρμόδιο τελωνείο, θα εκδώσει ειδικό παραστατικό απαλλαγής ΦΠΑ βάσει της απόφασης και της Πολ.2869/1987. Αντίγραφο του παραστατικού αυτού θα κοινοποιηθεί και στην εφορία που έχει εκδώσει την βεβαίωση.

Τέλος η επιχείρηση, εντός ενός μήνα από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, θα πρέπει να το προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς έλεγχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών που αποκτήθηκαν, χωρίς ΦΠΑ πριν από τη χρησιμοποίησή τους, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει στο δημόσιο το ΦΠΑ που αναλογεί με τις ανάλογες προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Είναι φανερό ότι η παραπάνω διαδικασία, αποτελεί μεν μια στρατηγική επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, απαιτεί όμως εξειδίκευση και σωστούς  χειρισμούς τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους λογιστές που τις εκπροσωπούν. Γίνεται επίσης εύκολα αντιληπτό, πως η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ σημαντική και αυτό γιατί μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά κονδύλια για τις επιχειρήσεις.

Στην Accountwave Consulting είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκπροσωπούμε αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικά ξενοδοχειακές μονάδες, για τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει πλήθος τέτοιων αποφάσεων. Η εμπειρία μας καθώς και η τεχνογνωσία μας σε θέματα λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων μας επιτρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί για τους πελάτες μας.

Αν ενδιαφέρεστε για τη λογιστική και φορολογική υποστήριξη της επιχείρησής σας, από την ομάδα της Accountwave μπορείτε να συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  *Αποδοχή Όρων Χρήσης
  (Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης πριν στείλετε το μήνυμα.)

  Related Articles

  Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

  Ίδρυση εταιρείας από κατοίκους εξωτερικού

  Η Φορολογία εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού αποτελούσε πάντα μια ειδική κατηγορία της Ελληνικής νομοθεσίας, ειδικά την τελευταία 10ετία που πολλοί Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ή μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες.
  Read more
  Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τροποποίηση ωραρίων

  Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τροποποίηση ωραρίων

  Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Προδήλωση ή απολογιστική δήλωση ωραρίων εργασίας;
  Read more
  Αναπτυξιακός Νόμος 2022

  Αναπτυξιακός Νόμος 2022

  Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του πρώτου διμήνου του 2022, εισάγει νέα καθεστώτα ενισχύσεων.
  Read more

  Add your first comment to this post